Väylä työhön -hanke

Euroopan unionin lippu
Euroopan unioni
Vipuvoimaa EU:lta

Lähtökohtana Väylä työhön -hankkeelle oli tarve kehittää maahanmuuttajien ohjausta, koulutusta ja oppilaitosyhteistyötä pääkaupunkiseudulla. Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2017 – 30.6.2019.

Tavoitteena oli luoda pääkaupunkiseudulle yhtenäinen verkosto maahanmuuttajille suunnattavan ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen tarjoamiseksi. Hankkeen toiminta kohdistui kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen, ja kohderyhmänä olivat kotoutumiskoulutuksen tai vastaavan käyneet maahanmuuttajat, jotka olivat ilman työtä tai koulutusta kotoutumiskoulutuksen jälkeen.

Hankkeessa oli mukana seitsemän pääkaupunkiseudun oppilaitosta: Amiedu, Business College Helsinki, Omnia, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Suomen Diakoniaopisto, Vantaan aikuisopisto ja Vantaan ammattiopisto Varia. Koordinaattorina toimi Omnia.

Ohjausmallista verkostomaisen työtavan malli

Hankkeessa kehitettiin ohjausmalli kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Ohjausmallin muoto ja sisältö hahmottuivat verkostoyhteistyössä hankkeen aikana. Projektihenkilöstön lisäksi sen kehittämiseen osallistui TE-toimiston, Ohjaamon ja oppilaitosten ohjaustahojen asiantuntijoita. Ohjausmallista saatiin verkostomaisen työskentelytavan malli, jonka tarkoitus on tuoda esiin kyseisen nivelvaiheen erityiskysymykset. Nivelvaiheen kehittämiseen kohdistetaan jatkossakin toimenpiteitä sekä jatketaan eri oppilaitosten mallien ja toimintatapojen jakamista.

Koulutuksia maahanmuuttajille kotoutumiskoulutuksen jälkeen

Yhtenä tavoitteena oli maahanmuuttajille suunnatun koulutustarjonnan saaminen yhteen paikkaan, josta se olisi helposti löydettävissä. Eri oppilaitosten tarjoamat erityisesti maahanmuuttajille suunnatut koulutukset on haluttu koota yhteen, jotta niiden löytäminen on maahanmuuttajille itselleen ja heitä ohjaaville asiantuntijoille helpompaa ja nopeampaa. Hankkeen koulutustarjonta koottiin vaylatyohon.fi -sivuston koulutustarjottimeen ja hakeutuminen oli mahdollista yhden nettisivun kautta. Jatkossa maahanmuuttajille suunnattu koulutustarjonta tulee näkymään selvemmin Opintopolku.fi -palvelussa, kunhan alusta avautuu täysin uudistettuna. Hanke on ollut mukana kehittämistyössä tuomalla esille maahanmuuttajien erityistarpeita mm. käytettävän kielen suhteen sekä maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen löydettävyydestä.

Hankkeessa toteutettiin erilaisia koulutuksen malleja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen, jotka toimivat silloinkin, kun kielitaitotaso on matala. Pilottikoulutukset olivat uravalmennusta, yrittäjyysvalmennusta, moniammatillista kielikoulutusta ja ammatillisia tutkinnonosakoulutuksia. Oppilaitosten koulutuspilotit suunniteltiin tukemaan kunkin oppilaitoksen tarjoamaa koulutustarjontaa ja vastaamaan oppilaitoksiin hakeutuvien maahanmuuttajien koulutuksellisiin tarpeisiin sekä alueen työelämän odotuksiin työvoiman ja osaamisen kehittämisen osalta. Koulutuksissa suomen kielen opetus on ollut keskiössä, ja se on tukenut ammatillista opetusta ja keskittynyt ammatillisen ja työelämässä tarvittavan kielen oppimiseen. Koulutuksissa on ollut myös paljon työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Hankkeen koulutuksiin osallistui 509 opiskelijaa

Ohjaus hankkeen järjestämiin koulutuksiin tapahtui hankkeen nettisivujen, kotoutumiskouluttajien, TE-toimistojen asiantuntijoiden, Ohjaamon ohjaajien ja sosiaalitoimen kautta. Maahanmuuttajia ohjaavien tahojen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Yhteensä hankkeeseen osallistui 509 opiskelijaa. Noin 50% pilottikoulutusten käyneistä pääsi jatkamaan ammatilliseen koulutukseen. Heti koulutuksen jälkeen työllistyneitä oli noin 10% ja 2 yritystä perustettiin. Useimmille koulutus toimi porttina jatko-opintoihin ja sitä kautta työllistymiseen. Naisia koulutuksissa oli kokonaismäärästä 45%.

Koulutusmallit ja hyvät käytännöt

Pilottikoulutuksissa luotiin erilaisia malleja ja hyviä käytäntöjä ura- ja yritysvalmennukseen sekä S2-opetukseen ja ammatilliseen opetukseen. Mallit ja menetelmät on esitelty hankkeen loppujulkaisussa: http://elehti.omnia.fi/books/pfik. Kantavina teemoina ovat kielitietoinen ohjaaminen ja opetus, suomi toisena kielenä menetelmät, työpaikalla ohjaaminen ja monikulttuurinen kohtaaminen työyhteisössä.

Hankkeen aikainen koulutus on antanut monelle hyvän pohjan ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen. Koulutuksissa opiskelijoiden suomen kielen taito on kehittynyt, ja he ovat saaneet uusia voimavaroja elämäänsä. Väylä työelämään ei usein ole avautunut suoraan pilottikoulutuksen jälkeen, mutta osallistuminen on nopeuttanut siirtymistä työelämään pidemmällä aikavälillä. Hankkeen pilottikoulutuksissa olleita opiskelijoita on jo joitakin ehtinyt valmistua ammatilliseen perustutkintoon – nopeasti ja työelämäpainotteisesti – ja työllistymään.

Opiskelijat olivat taidoiltaan ja valmiuksiltaan erittäin heterogeenisiä, liittyen ammatilliseen osaamiseen, opiskelutaitoihin ja oppimisvalmiuksiin, kielitaitoon, digitaalisiin taitoihin ja perustaitoihin luku- ja kirjoitustaidosta alkaen. Kielitaidon lähtötaso, oppimisvalmiudet ja luku- ja kirjoitustaito olivat odotettua heikompia. Hankkeen tavoitteiden edellyttämä valmius ja kyky järjestelmälliseen ja aktiiviseen opiskeluun ei ollut riittävä kaikilla opiskelijoilla.

Väylä työhön -verkosto jatkaa toimintaa

Oppilaitosten yhteistyö jatkuu myös hankkeen päätyttyä. Oppilaitokset ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja suunnitelman verkostoyhteistyön jatkamisesta. Verkostossa jaetaan jatkossakin eri oppilaitosten ajankohtaista osaamista osaamisen tunnistamisesta, hyvistä ohjauskäytänteistä ja tietoa maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen sekä S2-opetuksen ja tuen menetelmistä. Verkoston toimintaan kutsutaan mukaan TE-toimiston ja kotokouluttajien edustajat, joiden kanssa on tehty tiiviisti yhteistyötä tähänkin asti.


Lisätietoja
Projektipäällikkö Marja Riitta Lygdman, marja-riitta.lygdman@omnia.fi, p. 046 8515150